Back
Points, 1400 000
5
Alexey Maksimov
Costa Estima
Daniil Vitkovskiy
Costa Estima
Points, 1800 000
14
Arsenii Kolotov
Costa Estima
Alexey Maksimov
Costa Estima
Points, 000 1500
21
Daniil Vitkovskiy
Costa Estima
Winner Arsenii Kolotov
Arsenii Kolotov
Costa Estima